Lớp  VẬT   GIÁ   Khoá   K A   ( 1977-1978 )   :

 1. Nguyễn Thị Đào
 2. Lê Văn Hoàng    *   (27-08-2009,VĩnhLong,VN)
 3. Đặng Thị Ngọc Minh
 4. Cao Hồng Đức
 5. Trần Tuyết Anh
 6. Lê Tấn Lộc
 7. Thái Đắc Liệt
 8. Phạm Thị Ngọc Uyển
 9. Trần Thị Mỹ Trinh
 10. Lê Anh Tuấn
 11. Nguyễn Thị Xuân Hương
 12. Tạ Kim Hùng
 13. Đào Ngọc Anh
 14. Phan Mỹ Nga
 15. Thái Thanh Vân
 16. Nguyễn Văn Huynh
 17. Trần Thị Ngọc Dunh
 18. Dương Minh Mẫn
 19. Đỗ Ngọc Lan
 20. Phạm Thị Ngọc Mỹ
 21. Phạm Thị Nam
 22. Dương Văn Phước
 23. Lê Văn Phùng
 24. Lê Thị Hồng
 25. Dương Thị Thanh Huệ
 26. Vũ Thị Anh Vương
 27. Nguyễn Viết Trung
 28. Phan Kim Hương
 29. Bùi Mỹ Vân
 30. Nguyễn Văn Liêm
 31. Nguyễn Hòa Bình
 32. Hoàng Duy Thiện
 33. Nguyễn Thanh Toại
 34. Nguyễn Minh Hiếu
 35. Phạm Thị Thu Phương
 36. Đào Văn Kháng
 37. Nguyễn Văn Quang

Cộng danh sách   Lớp  Vật  Giá  Khoá KA  (VGkA)  có  ba mươi bẩy  (37)  sinh viên .