GiáoSư VũQuốcThúc với tác phẩm: ThờiĐại của Tôi.

https://plus.google.com/photos/104892111179947946070/albums/5540535264524486289 http://s210.photobucket.com/user/AHDHKTcdABCD/library/GS%20VuQuocThuc%20ra%20mat%20sach%20o%20Paris http://s210.photobucket.com/user/AHDHKTcdABCD/slideshow/GS%20VuQuocThuc%20ra%20mat%20sach%20o%20Paris