Hình Xưa xưa trước 75 ĐH VạnHạnh

Có ai nhận ra các bạn mình thời trẻ trung nhỏ híu (Nhóm học tập KinhThương ChínhXã ở ĐH VH) Ngày Lễ ra trường Trung Tâm Sinh Hoạt Sinh Viên của Viện ĐH VanHanh Giảng Đường