Link HọpMặt LiênKhoa KếHoạch ThốngKê VậtGiá tại Saigon 27-10-2012

http://s210.photobucket.com/user/AHDHKTcdABCD/library/HopMat%20DHKT%2027-10-2012%20tai%20CLB%20DoanVien%20Saigon

http://s210.photobucket.com/user/AHDHKTcdABCD/slideshow/HopMat%20DHKT%2027-10-2012%20tai%20CLB%20DoanVien%20Saigon

Link HọpMặt Khoa Công & Nông Nghiệp tại ĐấtPhươngNam  28-10-2012

http://s210.photobucket.com/user/AHDHKTcdABCD/library/HopMat%20Khoa%20CongNong%20tai%20DatPhuongNam%2028-10-2012

http://s210.photobucket.com/user/AHDHKTcdABCD/slideshow/HopMat%20Khoa%20CongNong%20tai%20DatPhuongNam%2028-10-2012

[envira-album id=”1874″]