You are here:Home-ThụNhân ĐàLạt

Dại Hội Thụ Nhân Thế Gio’i 2010

From: Huong Ward <Huong.Ward@truealli ance.com. au> Date: 2010/3/7 Subject: [aihuuDHKTcdABC] Dại Hội Thụ Nhân Thế Gio'i. tai Sydney Australia vao` ngay 6 va ngay 7 thang 11 nam 2010 [2 Attachments] To: AiHuu DHKT <aihuudhktcdabc@ yahoogroups. com> Thua  ca?  nha`  trong va ngoai DaiHoc Thu. Nhan Dalat , /Thu Nhan Web page: http://www.thunhan. net Va` rieng [...]

2020-05-20T04:53:35-07:00ThụNhân ĐàLạt|Chức năng bình luận bị tắt ở Dại Hội Thụ Nhân Thế Gio’i 2010

ĐạiHội ThụNhân ĐaLat 2014 Montréal Canada

Kính thưa quý Giáo Sư, quý bạn Thụ Nhân, TN Montréal và Ban Tổ Chức ĐHTN2014 trân trọng thông báo : I. Chương trình ĐHTN2014 Montréal.          Như đã được thông báo trên Bản Tin 4 và 5, TN Montréal và Ban Tổ Chức ( BTC ) xin được khai triển thêm những chi tiết [...]

2020-05-20T04:53:43-07:00ThụNhân ĐàLạt|Chức năng bình luận bị tắt ở ĐạiHội ThụNhân ĐaLat 2014 Montréal Canada