Có ai nhận ra các bạn mình thời trẻ trung nhỏ híu (Nhóm học tập KinhThương ChínhXã ở ĐH VH)

 photo 3nhomHocTapKTCX.jpg

 photo 4NhomKTCX.jpg

Ngày Lễ ra trường
 photo 7Leratruong.jpg

Trung Tâm Sinh Hoạt Sinh Viên của Viện ĐH VanHanh
 photo 5TrungTamSinhVienVu.jpg

Giảng Đường
 photo 5GsTranAnhTuantrongGD18.jpg

 photo 5GsBuiTuongHuan.jpg

 photo 2ThuyetTrinhGD18.jpg

 photo 2ThayTrangtrenbucGiangDuong.jpg

 photo 2ThayTrangThayMGGd18.jpg

 photo 2ThayTrangSVtrongGD18.jpg

 photo 2GSTrangTuantrongGD18.jpg

 photo 5ThayManGiacThayTrangThayHoe.jpg

 photo 5GSThichGiacDucquyThay.jpg