Tại ThànhPhố SanJosé của Bắc California , chiều thứ sáu 11 tháng 10 năm 2013 , Nhóm bạn VănNghệ đã hội tụ tại Restaurant BananaLeaf để chúc mừng sinh nhật bạn VõThịNgọcHòa cựu ĐHKT Lớp VậtGiá 1 ĐHLK . Thiệt là cơ duyên may mắn gặp NguyễnHữuHồngĐức TKCN , VõNgọcHoà VG1 , lại được diện kiến  LêThịNgọcDiệp VG1 và  TháiThịKiềuOanh Lớp NgânHàng TổngHợp B .

VõThịNgọcHoà VậtGiá 1                                    NguyễnHữuHồngĐức TKCN & BíchLiên .
PhotoPhoto

HappyBirthday VõThịNgọcHoà    VậtGiá 1 & LK
PhotoPhoto

LêThịNgọcDiệp VậtGiá 1 & VõThịNgọcHoà VậtGiá 1 đều ở ThànhPhố SanJosé Bắc California.
PhotoPhoto

Ngọc Hoà + Kiều Oanh + Vân Khanh …
PhotoPhoto
PhotoPhoto

NguyễnHữuHồngĐức TKNN & BíchLiên
PhotoPhoto

QuốcCường + … + NgọcDiệp + NgọcHoà + BíchLiên
PhotoPhoto

Photo
PhotoPhoto

GiaĐình VõNgọcHòa: ConTrai + ConDâu tươnglai + NgọcHoà và phu quân .
PhotoPhoto

PhotoPhoto

NgHữuHồngĐức+VõNgọcHòa+LêNgọcDiệp+TháiKiềuOanh+BùiQuốcCường
PhotoPhoto

HồngĐứcTKCN+NgọcHòaVG+NgọcDiệpVG+KiềuOanhNH+QuốcCườngTKNN
PhotoPhoto

TháiThịKiềuOanh Lớp NgânHàng TổngHợp B
PhotoPhotoPhoto

PhotoPhoto

https://plus.google.com/photos/117292593137737301344/albums/5935839052527048721?authkey=CM7elbCv-pj-rAE