Xin gởi tiếp các bạn vài hình ảnh họp mặt tại Thành Phố Cần Thơ với Nguyễn Trưởng Đảnh ThốngKê XâyDựng CơBản hệ CaoĐẳng sau này được giữ lại Trường học tiếp KA.