Web AiHữu ĐạiHọc KinhTế cd ABCD :  http://dhktcdabcd.com
http://dhktcdabcd.com

Egroups ÁiHữu ĐạiHọc KinhTế hệ CaoĐẳng và các khóa Ka Kb Kc Kd : aihuuDHKTcdABCD@yahoogroups.com

Dưới đây là các link của các Hội Ái Hữu bạn :

Viện ĐạiHọc MinhĐức : Trường ĐạiHọc KinhThương  :
http://www.kinhthuong.net/

Viện ĐạiHọc ĐàLạt : Thụ Nhân Đà-Lạt :
http://www.thunhandalat.net/
http://thunhan.org/
http://www.duact.org/
http://tneu.blogspot.com/

Trường ĐạiHọc Luật Khoa  :
http://aihuuluatkhoa.com/

Trường Đại Học Kinh Tế TP HCM  :
http://www.ueh.edu.vn/

VanHanh Education Foundation (VHEF)  :
http://non-profit-organizations.findthebest.com/l/1495736/The-Van-Hanh-Educational-Foundation http://nonprofitdirectory.com/california/sacramento-county/antelope/the-van-hanh-educational-foundation/260349566