Sydney 1 ngay Phuong Tim- chao don Vo Chong Anh Cuong – Nga tu Nam Cali

      https://youtu.be/29NZ4Hf0hJQ   Thua Ca? nha` than men Thua Anh  Du~ng /Luat Khoa Saigon/Lop Ngan Hang- Thuong tru  Sydney Thua chi Lai` / Thu Nhan/ Lop Thong Ke xay dung Co ban - Thuong tru  Sydney Thua chi Quy’/LuatKhoa Saigon/Lop Ngan hang Tong Hop - Thuong tru  Sydney Cau tho de^? do*`i Ong [...]