Pham Huu Nguyen va Ngay xua Song Be’

2008/2/15 Nguyen Huu Pham <nguyen.huu.pham@dksh.com>: Dear Huong , Cảm ơn đã nhắc cho Nguyên nhớ đến những mối tình trăm năm trong nhóm bạn bè đồng môn, trong đó có 2 vợ chồng mình. Sau khi đọc mail của H, hôm qua đi làm về N có mua cho Kim Cúc 1 bó hoa hồng. [...]