Lớp KinhTế Thương Nghiệp khóa KB (1982-1983) liên hoan ở Khách Sạn Saigon thời bao cấp

On Monday, August 6, 2018, 5:30:43 PM PDT, huong ward huongward@yahoo.com.au [aihuuDHKTcdABC] <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> wrote:       [Attachment(s) from huong ward included below] Anh Cuong oi   Anh Hoang Tri Dung bao? H  vao SPAM , th`i moi kham pha ra la thu emails cau Nho"m chui  vao day yen nghi giac nghin thu !!!   [...]