Rập rìu bay qua bay lại về thăm quê ì xèo

On Tuesday, 28 July 2015, 15:12, "Cuong Bui buicuongvh222@gmail.com [aihuuDHKTcdABC]" <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> wrote: Thưa các bạn đồng môn Vạn Hạnh ; Lâu nay thấy các bậc đàn anh VH các Khóa Lớn rập rìu bay qua bay lại về thăm quê ì xèo, nay xin làm phóng sinh sự gởi vài tấm ảnh của các đàn [...]