Hình ảnh họp mặt bỏ túi tại nhà TrầnViếtDanh KH/LK tại Houston Texas – 4 thang 7 nam 2019

aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com [mailto:aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com] Sent: Wednesday, 10 July 2019 12:47 PM To: AH DHKT <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> Cc: longvamai@yahoo.com; epnguyen@yahoo.com; tcbui2003@gmail.com; dungcongnguyen@hotmail.com; Dung Nguyen <dungcongnguyen@gmail.com>; doninh@yahoo.com; nam1955@yahoo.com; nhungchu2003@yahoo.com; christinemchau@yahoo.com; cuong-my-nguyen@sbcglobal.net; Hung Do <hungdoquyen@gmail.com>; Kothai Mohan <Ko.thai@gmail.com>; teresale888@yahoo.com; teresale@realtyworldtsa.com; dianengt@yahoo.com; jhoavo@yahoo.com; nguyen_hhd@yahoo.com; thu_do@msn.com; minhchaudang1951@yahoo.com; nguyenrealtor888@yahoo.com; long bui <builong@hotmail.com>; khietmien@yahoo.com; hson0455@gmail.com; chitrongle@yahoo.com; nhungdo1952@gmail.com; Thu Dung <ttd776@yahoo.com>; thanhtran2476@yahoo.com; lequyminh@yahoo.com; maistephen@yahoo.com; trungtac54@yahoo.com.vn; tdc28091954@gmail.com; [...]