Đỗ Quang Ninh bí dzanh Nintendo TKTH/LK

On Tuesday, January 1, 2019, 11:26:26 AM PST, CUONG BUI <buiqcuong@yahoo.com> wrote: Hello các bạn đồng môn AHĐHKTcdABCD ;   Cuối năm 2018 có một cánh nhạn bay về gia nhập Sân Vườn Ái Hữu Đại Học Kinh Tế CD&ABCD ; đó là anh Đỗ Quang Ninh lớp Thống Kê Tổng Hợp / ĐH LuậtKhoa [...]