Cả Lớp ThốngKê NôngNghiệp đã kéo nhau đến chúc mừng Cặp UyênƯơng của TKNN là NguyễnTrungVinh & DươngThịNguyệt lên chức Xui Gia vào ngày 28 tháng 10 năm 2010 đã qua . Chúc mừng hai cháu KiênNhẫn và NgọcDung được trăm năm hạnh phúc .
Góp nhặt vài hình ảnh của Lớp TKNN tề tựu chờ đợi để cùng vào chung vui tiệc cưới mừng cho Nguyệt & Vinh lên chức suôi gia .

 photo Picture1795.jpg photo Picture1800.jpg
 photo Picture1801.jpg photo Picture1796.jpg

 photo Picture1808.jpg photo Picture1807.jpg
 photo Picture1807-1.jpg photo Picture1810.jpg
 photo Picture1810-1.jpg

 photo Picture1814.jpg photo Picture1815.jpg