On Tuesday, 2 February 2016, 14:22, “CUONG BUI buiqcuong@yahoo.com [aihuuDHKTcdABC]” <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> wrote:

Thưa các bạn đồng môn ÁiHữu ĐạiHọc KinhTế hệ CaoĐẳng và các Khóa KaKbKcKd ;

Giới thiệu với các bạn trong Egroups TảPíLù , một cánh nhạn Sydney mới đậu vào sân vườn AHDHKTcdABC của chúng ta , đó là anh Nguyễn Văn Dzũng (John) lớp Ngân Hàng hệ CẳngĐau và là cựu SinhViên Luật Khoa Saigon.

Trước hết là xin anh DzũngJohn cho vài lời tự giới thiệu ” mình ên ” , để các bạn trong diễn đàn đọc phần ” tự bạch ” sao cho bạn bè nhận ra là người bạn xưa , hay là người bạn cũ mèm , hoặc là tên bạn cũ xì … … …

Welcome to Igúp Ái Hữu Đại Học Kinh Tế Saigon .

BQC.

Đây là chân dung Xếp Tui đó !