Lớp  VẬT  GIÁ   3   Khoá   KB   ( 1982-1983 )  :

 1. Nguyễn Văn Ngọc
 2. Nguyễn Thị Mai Phương
 3. Trần Thị Phước
 4. Chu Thị Nhiều
 5. Hoàng Thị Ngọc Hường
 6. Phan Tùng Lâm
 7. Nguyễn Thị Kim Đan
 8. Đỗ Minh Tuyết
 9. Nguyễn Văn Sanh
 10. Huỳnh Thị Bạch Mai
 11. Đỗ Thị Hiếu
 12. Lê Quý Minh
 13. Nguyễn Thị Như Nguyệt
 14. Quách Ngọc Tài
 15. Trần Cảnh Hạnh
 16. Hoàng Đình Thiều
 17. Nguyễn Thị Huệ
 18. Nguyễn Thị Hạnh
 19. Nguyễn Văn Hùng
 20. Võ Bích Ngọc
 21. Lê Thu Hà
 22. Đặng Thị Toàn
 23. Chiêm Phi Long
 24. Hà Thị Lương
 25. Lê Xuân Tiến
 26. Nguyễn Thị Lạc Thư
 27. Trịnh Hồng Phúc
 28. Nguyễn Văn Tấn
 29. Bành Cày Vù
 30. Dương Quang Hùng
 31. Tăng   Bình
 32. Nguyễn Thị Việt Nga
 33. Huỳnh Tấn Nguyên
 34. Nguyễn Thị Mỹ Tín
 35. Phan Thị Vinh
 36. Nguyễn Thị Hồng
 37. Lê Thị Kim Hoàng
 38. Đỗ Thị Yến Lan
 39. Ngô Thị Hồng Hoa
 40. Huỳnh Thị Đoan Trang
 41. Đặng Thị Hồng
 42. Lý Thiện Ngộ
 43. Hà Ngọc Thêm
 44. Trần Can Phương
 45. Dương Thị Mai Hương
 46. Đặng Thị Ngọc Tuyết
 47. Đỗ Thị Hồng Vân

Cộng danh sách  Lớp  Vật Giá 3  Khóa  KB  (VG3kB)  có  bốn mươi bẩy  (47)  sinh viên .

Tồng cộng Lớp VẬT GIÁ  Khoá KB  =  VG1kB  49SV  +  VG2kB  44SV  +  VG3kB  47SV    =    140  (Một tram bốn mươi)  sinh viên .