Lớp   VẬT   GIÁ   I   Khóa   KB   ( 1982-1983 )  :

 1. Hà Văn Trị
 2. Trần Anh Tuấn
 3. Đỗ Xuân Phong
 4. Hồ Thanh Vân
 5. Hứa Kim Loan
 6. Nguyễn Thị Ty
 7. Nguyễn Tấn Lực
 8. Lê Đình Ngọc
 9. Cao Minh Chí   *
 10. Lê Việt Dũng
 11. Nguyễn   Phú
 12. Hoàng Công Dũng
 13. Đặng Văn Sang
 14. Nguyễn Chí Công
 15. Nguyễn Thúy Hồng
 16. Nguyễn Quang Minh
 17. Phạm Tuyết Vân
 18. Võ Văn Minh Hiếu
 19. Nhữ   Xìn
 20. Phạm Trọng Thái
 21. Nguyễn Đình Trạch
 22. Lê Văn Quế
 23. Lê Hữu Thịnh
 24. Huỳnh Thanh Lâm
 25. Nguyễn Thị Đức Hạnh
 26. Trần Kim Thoa
 27. Phạm Lệ Thảo
 28. Lê Thị Kim Hưng
 29. Lê Thị Hoàng Yến
 30. Trần Thị Nguyệt Thu
 31. Huỳnh Thị Vinh
 32. Nguyễn Thị Lân
 33. Nguyễn Bửu Lân
 34. Trần Thị Huyền
 35. Lâm Ngọc Bích
 36. Lê Mỹ Thắng
 37. Trần Bá Phước
 38. Nguyễn Thị Thanh Mỹ
 39. Nguyễn Khánh Toàn
 40. Vũ Thị Định
 41. Phạm   Đoàn
 42. Phan Thị Tiền
 43. Hoàng Lê Tuấn
 44. Diệp Thị Kim Loan   *
 45. Phạm Thị Diệu Hương
 46. Trần Thị Nguyệt Mai
 47. Nguyễn Trường Sơn
 48. Đinh Văn Hương
 49. Nguyễn Thị Xuân Hương

Cộng danh sách  Lớp  Vật Giá 1  Khóa  KB   (VG1kB)  có  bốn mươi chín   (49)   sinh viên .