Lớp  THƯƠNG  NGHIỆP  Khoá   K A  ( 1977-1978 )   :

 1. Trần Văn Lân
 2. Vương Tấn Thọ
 3. Nguyễn Thị Thanh Ngọc
 4. Nguyễn Thành Chương
 5. Khưu Thị Mai
 6. Tạ Văn Hiến
 7. Nguyễn Xuân Hiệp
 8. Võ Thị Vân
 9. Nguyễn Thị Như Hạnh
 10. Phó Vũ Cần
 11. Triệu Văn Trung
 12. Lư   Muối
 13. Nguyễn Thị Hồng Đào
 14. Nguyễn Thị Kim Nga
 15. Lê Văn Lu
 16. Nguyễn Hưu Thu Thủy
 17. Huỳnh Minh Trí
 18. Lê Thị Hà
 19. Trần Thị Ngọc Lan
 20. Nguyễn Đình Tân
 21. Nguyễn Thị Hương
 22. Trịnh Sơn Vương
 23. Lê Anh Tuấn
 24. Trần Hữu Hạnh
 25. Lê Thị Lệ
 26. Lê Hoàng Xuân Hồng
 27. Lê Thị Sáng
 28. Trịnh Kim Quang
 29. Phạm Thị Cúc
 30. Tô Văn Phát
 31. Đoàn Xuân Viên
 32. Vương Minh Phượng
 33. Lê Kim Nam
 34. Nguyễn Văn Trưng
 35. Nguyễn Văn Minh
 36. Trần Ngọc Linh
 37. Phạm Ngọc Huyền

Cộng danh sách  Lớp  KinhTế Thương Nghiệp  Khoá  KA   (TNkA)   có ba mươi bẩy  (37)  sinh viên .