Lớp  THỐNG-KÊ  THƯƠNG-NGHIỆP  Khóa  KB  ( 1982-1983 )  :

 1. Trương Minh Sanh
 2. Đinh Xuân Cường
 3. Huỳnh Ngọc Minh
 4. Trần Văn Minh
 5. Đặng Văn Minh
 6. Nguyễn Thị Kim Hoa
 7. Trần Văn Thanh Vân
 8. Bùi Văn Bình
 9. Hà Thanh Sơn
 10. Lê Thị Ry
 11. Phạm Mạnh Giao

Cộng danh sách  Lớp Thống Kê Thương Nghiệp  Khoá  KB  (TKTNkB)  có mười một  (11) sinh viên .

Tổng cộng  Lớp THỐNG-KÊ  Khóa  KB  =  TKCNkB  24SV  +  TKNNkB  20SV    +  TKTHkB  22SV  +  TKTNkB  11SV   =    77  (Bẩy mươi bẩy )  Sinh Viên  .