Lớp  THỐNG-KÊ  CÔNG-NGHIỆP  Khóa  KB  ( 1982-1983 )  :

 1. Nguyễn Phước Long
 2. Huỳnh   Lành
 3. Nguyễn Văn Khả
 4. Hoàng Văn Xinh
 5. Nguyễn Phương Quân
 6. Nguyễn Minh Hải
 7. Đặng Phùng Dũng
 8. Nguyễn Thị Ngọc Xuân
 9. Nguyễn Văn Bính
 10. Võ Văn Niệm
 11. Ngô Hữu Hoàn
 12. Mai Trung Trực
 13. Nguyễn Văn Gô
 14. Đỗ   Quyên
 15. Nguyễn   Tâm
 16. Trần   Tứ
 17. Hoàng   Phước
 18. Thiều Qưới Phép
 19. Vương Văn Mưu
 20. Nguyễn Tấn Lộc
 21. Dương Văn Hùng
 22. Nguyễn Thành Thiện  *
 23. Đỗ Tiến Nam
 24. Châu Thị Lệ Tâm   *

Cộng danh sách  Lớp  Thống Kê Công Nghiệp Khoá KB  (TKCNkB)  có hai mươi bốn  (24)  sinh viên .