Lớp   THỐNG  KÊ   Khoá  KA   ( 1977-1978 )  :

 1. Trần Văn Thành               (Tkcn)   LớpTrưởng
 2. Trương Thành Hộ            (Tktn)
 3. Lê Tấn Lai                          (Tktn)
 4. Huỳnh   Phúc                    (Tknn)
 5. Nguyễn Văn Hùng           (Tktn)
 6. Trần Văn Long                  (Tkxd)
 7. Võ Văn Khôi                      (Tknn)
 8. Huỳnh Minh Dũng           (Tktn)    *
 9. Nguyễn Công Thành        (Tkth)
 10. Nguyễn Minh Tâm           (Tknn)
 11. Lê Thị Tiến                         (Tktn)
 12. Abdol   Kim                        (Tkcn)
 13. Dương Ngọc Liễu  R          (Tktn)
 14. Dư Quang Nam                  (Tkcn)
 15. Hoàng Thị Lâng                 (Tknn)
 16. Phạm Thành Nhân             (Tknn)
 17. Võ Công Thành                   (Tkxd)
 18. Đinh Văn Phượng               (Tknn)
 19. Nguyễn Thành Trường  R  (Tktn)
 20. Vũ Thị Nguyệt                     (Tkcn)
 21. Giang Hữu Phước               (Tknn)
 22. Vương Thiệu Hoà               (Tktn)
 23. Nguyễn Kim Long             (Tktn)
 24. Phan Thành Tài                 (Tktn)
 25. Nguyễn Văn Hải                (Tkxd)
 26. Bùi Đức Thắng                   (Tkxd)
 27. Huỳnh Minh Trí                (Tkth)
 28. Trần Bá Nhẫn                    (Tkxd)
 29. Huỳnh Thị Hà                  (Tkxd)
 30. Trần Đình Vị                    (Tkxd)
 31. Nguyễn Văn Đoàn          (Tknn)
 32. Nguyễn Văn Hiệp            (Tktn)
 33. Huỳnh Nhân Sĩ               (Tknn)
 34. Vương Mỹ Thời               (Tktn)
 35. Võ Thị Huỳnh Anh        (Tkxd)
 36. Huỳnh Thanh Út           (Tknn)
 37. Trần Minh Huệ              (Tkxd)
 38. Nguyễn Thành Hưởng  (Tktn)
 39. Trịnh Thị Nhà                 (Tkth)
 40. Nguyễn Thái Hòa           (Tkcn)
 41. Phí Ngọc Long                (Tkxd)
 42. Trà Việt Hùng                 (Tknn)
 43. Nguyễn   Dững                (Tknn)
 44. Nguyễn Trường Đảnh    (Tkxd)
 45. Nguyễn Quốc Tuấn        (Tknn)
 46. Lương Tế Hà                   (Tktn)
 47. Bùi Văn Hoá                   (Tkcn)
 48. Vũ Thị Nga                     (Tktn)
 49. Phạm Văn Tuấn            (Tkxd)
 50. Trần Văn Thành            (Tktn)
 51. Trần Thị Út                    (Tknn)

Cộng danh sách Lớp Thống Kê  Khoá  KA  (TKkA)  có  năm mươi mốt  (51)  sinh viên .