Lớp   TÀI  CHÍNH   Khóa  KD    ( 1994-1995 )   :

 1. Nguyễn Thị Kim Anh
 2. Mai Tòng Bá
 3. Hoàng Trung Dũng
 4. Phạm Thị Xuân Đào
 5. Bùi Tấn Hà
 6. Lưu Mạnh Hà
 7. Mai Quang Hùng
 8. Đặng Thị Xuân Hương
 9. Nguyễn Thanh Liêm
 10. Trần Phú Lượng
 11. Trương Minh Nhật
 12. Phạm Anh Phong
 13. Nguyễn Minh Tâm
 14. Trần Đức Thìn
 15. Võ Hoàng Tuấn
 16. Phạm Chấp Trung

Cộng danh sách  Lớp  Tài  Chính  Khóa  KD  (TCkD)   có  mười sáu  (16)   sinh viên .