Lớp   NÔNG  NGHIỆP   Khóa   KC   ( 1985-1986 )  :

 1. Lê Thị Dung
 2. Lê Thanh Đương
 3. Lê Thị Hạnh
 4. Nguyễn Sĩ Hào
 5. Ngô Minh Hiếu
 6. Lê Văn Minh
 7. Nguyễn Thế Tuấn
 8. Kỳ Anh Tuấn
 9. Phan Thành Trung
 10. Tôn Nữ Minh Việt
 11. Nguyễn Thị Xuân
 12. Lê Thanh Sơn

Cộng danh sách  Lớp  Nông  Nghiệp  Khóa  KC  (NNkC)  có  mười hai  (12)  sinh viên  .