Lớp   NGÂN  HÀNG   Khóa   KC   ( 1985-1986 )  :

 1. Trần Thị Bạch Lan
 2. Đỗ Khắc Hiếu
 3. Ngô Thị Kim Loan
 4. Nguyễn Kim Yến
 5. Ma Văn Hải
 6. Nguyễn Thị Thanh
 7. Nguyễn Ngọc Truyền
 8. Tô   Nghị
 9. Quách Thị Trinh
 10. Trần Thị Đằng Chi
 11. Lưu Vĩnh Đức
 12. Vương Văn Bảy
 13. Đoàn Thị Kim Sơn
 14. Lê Đức Chi
 15. Nguyễn Thị Thơm
 16. Giang Văn Tài
 17. Mai Ngọc Yến
 18. Phan Thị Phi Phượng
 19. Nguyễn Văn Đính
 20. Trương Thị Long Châu
 21. Nguyễn Văn Thảo
 22. Đặng Thị Minh Châu
 23. Đoàn Văn Hinh
 24. Đặng Bích Toàn
 25. Trần Thiện Minh
 26. Nguyễn Văn Long
 27. Đỗ Ngọc Lan
 28. Đinh Thị Phương Lan
 29. Phan Văn Hinh
 30. Bùi Minh Mẫn
 31. Nguyễn Thị Kim Lựu
 32. Lê Hoàng Diệu
 33. Huỳnh Văn Hòa
 34. Vũ Thị Thanh
 35. Hoàng Công Lý
 36. Võ Thị Tuyết Hạnh
 37. Nguyễn Công Danh
 38. Nguyễn Đình Minh
 39. Nguyễn Bá Tước
 40. Cao Hoàng Bích
 41. Trương Văn Nảy
 42. Trần Huỳnh Lượng
 43. Huỳnh Kim Anh
 44. Trần Kim Quang
 45. Nguyễn Mạnh Tường
 46. Nguyễn Thị Tuyết Ngân
 47. Vũ Thế Minh
 48. Phạm Quang Tích
 49. Lê Phước Tri
 50. Trần Xuân Chung
 51. Lê Kim Lan
 52. Bủu   Nghi
 53. Võ Văn Hoài
 54. Trương Thị Thu Sương
 55. Trần Văn Đấu

Cộng danh sách  Lớp  Ngân  Hàng  Khoá  KC   (NHkC)   có  năm mươi lăm  (55)  sinh viên  .