Lớp  NGÂN  HÀNG  III   Khóa  KB   ( 1982-1983 )   :

 1. Đặng   Thọ
 2. Võ Văn Lâm
 3. Trần Văn Trung
 4. Vương Văn Hòa
 5. Hồ Tấn Bửu
 6. Trần Viết Cường
 7. Lê Minh Châu
 8. Võ Văn Lưu
 9. Thái Văn Dung
 10. Trần Thị Khánh Trang
 11. Nguyễn Văn Chu
 12. Ngô Văn Toàn
 13. Nguyễn Văn Lợi
 14. Võ Tuấn Kiệt
 15. Trần Minh Tuấn
 16. Lê Quốc Thống
 17. Bùi Xuân Yếng
 18. Trịnh Thị Yến
 19. Trần Văn Trung
 20. Phan Phúc Lai
 21. Chu Minh Đạt
 22. Phó Văn Thành
 23. Trần Văn Tươi
 24. Nguyễn Thanh Bình
 25. Phan Thanh Long
 26. Nguyễn Thị Tuyết Anh
 27. Nguyễn Thị Nga Châm
 28. Lành Thủy Mộng
 29. Phạm Kim Châu
 30. Hoàng Anh Việt
 31. Ngô Trường Kỳ
 32. Nhan Kim Hạnh
 33. Trần Thiên Nga
 34. Hà Ẩn Long
 35. Trần Quốc Tuấn
 36. Giang Kim Hoàng
 37. U Văn Minh Khải
 38. Trần Văn Le
 39. Trần Ngọc Minh
 40. Lâm Soltary
 41. Trần Ngọc Châu
 42. Phạm Hữu Hội
 43. Đặng Xuân Chuyên
 44. Trương Quang Thư
 45. Huỳnh Anh Tuyền

Cộng danh sách  Lớp  Ngân  Hàng  3  Khoá  KB   (NH3kB)  có bốn mươi lăm  (45)  sinh viên .