Lớp   KẾ  TOÁN   THƯƠNG NGHIỆP   Khóa  KC   ( 1985-1986 )  :

 1. Bửu   Ba
 2. Trần Quang Doanh
 3. Nguyễn Thị Kim Dung
 4. Nguyễn Thị Kim Dung
 5. Lê Thị Anh Đào
 6. Tăng Thái Hà
 7. Dương Phúc Lai
 8. Nguyễn Quang Lâm
 9. Nguyễn Thị Minh
 10. Trịnh Thị Trúc Mai
 11. Trần Đức Nghĩa
 12. Nguyễn Ngọc Thạnh
 13. Huỳnh Thị Thủy
 14. Phạm Thị Quốc Trụ
 15. Nguyễn Duy Tuấn
 16. Lê Thị Bạch Yến
 17. Châu Hoàng Hưng

Cộng danh sách  Lớp  Kế Toán Thương Nghiệp  Khóa  KC  (KTtnkC)  có  mười bẩy  (17)  sinh viên .