Lớp   KẾ   TOÁN   II   Khoá   K A    ( 1977-1978 )   :

 1. Mai Thủy Phượng
 2. Võ Ngọc Tới
 3. Trần Ngọc Hùng
 4. Thái Hảo Thuận
 5. Huỳnh Đắc Thắng
 6. Lê Hữu Nghị
 7. Nguyễn Văn Hiếu
 8. Nguyễn Thanh Thủy
 9. Tạ Văn Sơn
 10. Lê Thị Minh Nguyệt
 11. Nguyễn Thị Phi Loan
 12. Phạm Thị Thanh Sương
 13. Lâm Thành Long
 14. Đỗ Văn Dũng
 15. Trần Thị Tuyết Hồng
 16. Lý Huệ Nhung
 17. Võ Ngọc Ninh
 18. Lê Minh Quan
 19. Nguyễn Thị Vinh Hòa
 20. Trần Thị Tuyết Mai
 21. Ngô Như Động
 22. Vũ Minh Đức
 23. Lưu Thu Hà
 24. Nguyễn An Thạch
 25. Danh   Chĩ
 26. Lê Ngọc Tánh
 27. Trần Ngọc Tuyết
 28. Quách Thị Hương
 29. Đoàn Thị Bích Vân
 30. Ngô   Thảo
 31. Nguyễn Hữu Phước
 32. Hà Trường Sơn
 33. Trần Lệ Hoa
 34. Nguyễn Thị Phi Yến
 35. Lê Thanh Hà
 36. Lê Thị Thanh Phương
 37. Nguyễn Đức Việt
 38. Bùi Xuân hoàng
 39. Dương Bạch Trang
 40. Đỗ Sinh Huy

Công danh sách  Lớp  Kế Toán   2  Khoá  KA   (KT2kA)  có   bốn mươi   (40)   sinh viên  .

Tồng Cộng Lớp KẾ TOÁN Khoá   KA  :   KT1kA   40SV    +   KT2kA  40SV  =   80SV  (Tám mươi SinhViên) .