Lớp  KẾ  HOẠCH  Khoá  KC   ( 1985-1986 )  :

 1. Nguyễn Thị Thu Hà
 2. Phạm Thị Kim Khoa
 3. Trần Phước Khuôn
 4. Huỳnh   Minh
 5. Tô Anh Mỹ
 6. Võ Văn Năm
 7. Mạch Chơn Tâm
 8. Nguyễn Văn Tâm
 9. Phan Thị Thảo
 10. Nguyễn Quốc Tuấn
 11. Phan Thị Phượng
 12. Bùi Thị Ngọc Liên

Cộng danh sách  Lớp  Kế Hoạch  Khóa  KC  (KHkC)  có  mười hai  (12)  sinh viên  .