Lớp  CÔNG  NGHIỆP   Khóa  KB   ( 1982-1983 )  :

 1. Trần Minh Nghiệp
 2. Trương Khắc Chính
 3. Vương Thị Huệ Sau
 4. Nguyễn Kim Oanh
 5. Thái Thanh Hải
 6. Phan Thiện Mỹ
 7. Mã Minh Thuận
 8. Đỗ Minh Châu
 9. Phạm Trọng Nghĩa
 10. Ngô Ngọc Thanh
 11. Đặng Thanh Lan
 12. Nguyễn Ngọc Giang
 13. Nguyễn Thị Hằng Nga
 14. Hà Quốc Thẳng
 15. Nguyễn Văn Hiệp
 16. Lê Văn Bạch
 17. Lương Đình Chất
 18. Hoàng Thị Minh
 19. Bùi Minh Tuấn
 20. Nghiêm Thị Ngọc Mai
 21. Phan Thị Mỹ Linh
 22. Vũ Quốc Tiến
 23. Lương Văn Thành
 24. Phạm Thị Phiến
 25. Phạm   Tám
 26. Vũ Thị Hạnh
 27. Lương Minh Nguyệt
 28. Đỗ Thị Đức
 29. Võ   Động
 30. Đỗ Thị Tuyết Mai
 31. Nguyễn Văn Trương
 32. Trần Thị Thọ
 33. Đào Thị Hạnh
 34. Lê Kim Phượng
 35. Lê   Hiền
 36. Nguyễn Ngọc Mai
 37. Đoàn Minh Giao

Cộng danh sách  Lớp  Công Nghiệp  Khóa KB  (CNkB)  có  ba mươi bẩy  (37)  sinh viên .