Lớp   CÔNG NGHIỆP   Khoá  KA  ( 1977-1978 )  :

 1. Hồ Đức Hùng
 2. Nguyễn Thành Sơn
 3. Nguyễn Mạnh Tái
 4. Võ Thị Thu Hoài
 5. Nguyễn Thị Có
 6. Châu Thị Bạch Yến
 7. Nguyễn Văn Hoàng
 8. Mai Tấn Long
 9. Nguyễn Thị Sáu
 10. Lưu Văn Phú
 11. Nguyễn Hữu Chánh
 12. Nguyễn Thị Hoàng Hoa
 13. Đào Anh Dũng
 14. Trần   Nam
 15. Đoàn Thị Dung
 16. Hà Kim Chi
 17. Đỗ Hoàng Sinh
 18. Trương Công Bình
 19. Trần Thị Kim Dung
 20. Phù   Hán
 21. Võ Thanh Quang
 22. Trương Thanh Tâm
 23. Nguyễn Thị Như Loan
 24. Vương Văn Đức
 25. Đặng   Minh
 26. Dương Thị Thường
 27. Trần Kim Phượng
 28. Lê Văn Tròn
 29. Lê Thị Cẩm Nhung
 30. Phạm Quang Thọ
 31. Trần Thị Thanh Bình
 32. Mai Đình Sang
 33. Đặng Minh Nguyệt
 34. Đặng Anh Tuấn
 35. Nguyễn Thị Thu Hồng
 36. Huỳnh Tấn Lộc
 37. Phạm Văn Thiện
 38. Trương Thị Hải

Cộng danh sách Lớp Công Nghiệp Khoá  KA  (CNkA)  có  ba mươi tám  (38)  sinh viên .