Nhóm bạn học đồng môn Cựu SinhViện ĐẠI HỌC KINH TẾ thuộc các Khoa Kế-Hoạch & Khoa Thống-Kê & Khoa Vật-Giá & Khoa Công-Nghiệp & Khoa Nông-Nghiệp & Khoa Thương-Nghiệp & Lớp Kế-Toán Ngân-Hàng & Lớp Kế-Toán Thương-Nghiệp & Lớp Ngoại-Hối & Lớp Ngân-Hàng Tổng-Hợp & Lớp Tín-Dụng  … của các Hệ Cao Đẳng (1975-1977) và các Khóa Ka (1977-1978) Kb (1982-1983) Kc (1985-1986) Kd (1994-1995) hay còn gọi là Khóa Hoàn Chỉnh 4 .
Thêm nữa các bạn đồng môn này với trước năm 1975 đã học dang dở tại các Trường ĐạiHọc Luật-Khoa Saigon , Trường ĐạiHọc Minh-Đức , Trường ĐạiHọc Phương-Nam, Trường ĐạiHọc Tri-Hành , Viện ĐạiHọc Vạn-Hạnh , Viện ĐạiHọc Đà-Lạt , Viện ĐạiHọc Huế , Viện ĐạiHọc Cần-Thơ … nay gom tụ lại để trao đổi hàn huyên tâm sự trong tình cảm bạn bè đồng môn , sau bao nhiêu năm xa cách …