LỚP THƯƠNG NGHIỆP : K. C

Lớp   THƯƠNG  NGHIỆP   Khóa  KC   ( 1985-1986 )  : Lê Văn Bảo Nguyễn Thị Tuyết Đào Phạm Thanh Bình Thái Hồ Hải Nguyễn Lan Hương Vương Quốc Kiên Nguyễn Thị Ngọc Lan Phạm Công Minh Hồ Sĩ Phước Quang Trương Minh Râu Phạm Hùng Thái Nguyễn Văn Tiến Lê Văn Tịnh Lê Văn Phúc Huỳnh [...]