LỚP NÔNG NGHIỆP : K. C

Lớp   NÔNG  NGHIỆP   Khóa   KC   ( 1985-1986 )  : Lê Thị Dung Lê Thanh Đương Lê Thị Hạnh Nguyễn Sĩ Hào Ngô Minh Hiếu Lê Văn Minh Nguyễn Thế Tuấn Kỳ Anh Tuấn Phan Thành Trung Tôn Nữ Minh Việt Nguyễn Thị Xuân Lê Thanh Sơn Cộng danh sách  Lớp  Nông  Nghiệp  Khóa  KC  (NNkC)  [...]