LỚP NÔNG NGHIỆP : K. B

Lớp  NÔNG  NGHIỆP  Khóa  KB  ( 1982-1983 )  : Nguyễn Ngọc Thu Lê Văn Anh Nguyễn Phùng Phước Trần Văn Thành Vũ Hương Kim Nguyễn Văn Nấp Huỳnh Ngọc Danh Huỳnh Kim Ngọc Trần Thị Kim Đính Trần Cảnh Lạc Đặng Hữu Thành Nguyễn Tùng Quân Nguyễn Diệu Hương Nguyễn Thị Thành Trương   Vinh Trần [...]