LỚP NGÂN HÀNG : K. C

Lớp   NGÂN  HÀNG   Khóa   KC   ( 1985-1986 )  : Trần Thị Bạch Lan Đỗ Khắc Hiếu Ngô Thị Kim Loan Nguyễn Kim Yến Ma Văn Hải Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Ngọc Truyền Tô   Nghị Quách Thị Trinh Trần Thị Đằng Chi Lưu Vĩnh Đức Vương Văn Bảy Đoàn Thị Kim Sơn Lê Đức Chi Nguyễn [...]