LỚP KẾ HOẠCH : K.B

Lớp  KẾ  HOẠCH   Khóa  KB  ( 1982-1983 )  : Nguyễn Châu Tuấn Phạm Đông Hải Phan Thị Nguyệt Diêu Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Thanh Thủy Nguyễn   Cả Nguyễn Thị Thanh Bình Phan Xuân Hồng Đặng Anh Tuấn Nguyễn Duy Hòa Vương Hoàng Bạch La Thiếu Bình Ngô Đình Đào Dương Xuân Định Thái Thị [...]