LỚP CÔNG NGHIỆP : K. C

Lớp   CÔNG  NGHIỆP   Khóa  KC  ( 1985-1986 )  : Nguyễn Ngọc Cường Phạm Thị Hạnh Trương Bách Hân Nguyễn Kim Huỳnh Lý Hùng Thanh Phạm Thị Nhọc Thư Nguyễn Kim Thủy Nguyễn Hữu Triều Lê Văn Trung Đặng Viết Tuấn Thái Văn Trượng Trần Đình Phương Ên Thị Minh Phượng Vũ Trung Vinh Cộng danh [...]