LỚP CÔNG NGHIỆP : K. B

Lớp  CÔNG  NGHIỆP   Khóa  KB   ( 1982-1983 )  : Trần Minh Nghiệp Trương Khắc Chính Vương Thị Huệ Sau Nguyễn Kim Oanh Thái Thanh Hải Phan Thiện Mỹ Mã Minh Thuận Đỗ Minh Châu Phạm Trọng Nghĩa Ngô Ngọc Thanh Đặng Thanh Lan Nguyễn Ngọc Giang Nguyễn Thị Hằng Nga Hà Quốc Thẳng Nguyễn Văn Hiệp [...]