Giới Thiệu

Nhóm bạn học đồng môn Cựu SinhViện ĐẠI HỌC KINH TẾ thuộc các Khoa Kế-Hoạch & Khoa Thống-Kê & Khoa Vật-Giá & Khoa Công-Nghiệp & Khoa Nông-Nghiệp & Khoa Thương-Nghiệp & Lớp Kế-Toán Ngân-Hàng & Lớp Kế-Toán Thương-Nghiệp & Lớp Ngoại-Hối & Lớp Ngân-Hàng Tổng-Hợp & Lớp Tín-Dụng  ... của các Hệ Cao Đẳng (1975-1977) và các Khóa Ka (1977-1978) Kb (1982-1983) Kc (1985-1986) Kd (1994-1995) [...]