You are here:Home-Khoa ThốngKê CĐ

KHOA THỐNG-KÊ : Lớp ThốngKê TổngHợp

   Lớp   THỐNG -KÊ   TỔNG-HỢP  : 1- Huỳnh Tấn Dĩnh                      Houston, Texas,  USA. 2- Nguyễn Lâm 3- Dương Lệ Hồng                                        Saigon,    VN. 4- Nguyễn Văn Hồng                                   Saigon,    VN. 5- Nguyễn Thị Thanh Bình 6- Nguyễn Phước Sơn 7- Nguyễn Đình Giao               MỹTho, TiềnGiang,  VN. 8- Nguyễn Văn Nhàng 9- Võ Thế Vị 10- Nguyễn Thị [...]

2020-05-20T04:53:44-07:00Khoa ThốngKê CĐ|Chức năng bình luận bị tắt ở KHOA THỐNG-KÊ : Lớp ThốngKê TổngHợp

KHOA THỐNG-KÊ : Lớp ThốngKê CôngNghiệp

   Lớp  THỐNG - KÊ   CÔNG - NGHIỆP   :  1- Trần Văn Thành 2- Dư Quang Nam                                   Saigon,   VN. 3- Nguyễn Thái Hòa                               Saigon,   VN. 4- Dung Khải Khánh 5- Lâm Lệ Trinh 6- Đỗ Thị Kim Xuân 7- Vĩnh Phát 8- Nguyễn Ngọc Hùng 9- Diệp Kim Lợi 10- Nguyễn Phương Quân 11- Đỗ Tiến [...]

2020-05-20T04:53:44-07:00Khoa ThốngKê CĐ|Chức năng bình luận bị tắt ở KHOA THỐNG-KÊ : Lớp ThốngKê CôngNghiệp

KHOA THỐNG-KÊ : Lớp ThốngKê NôngNghiệp

Lớp  THỐNG - KÊ   NÔNG -  NGHIỆP   : Tổ  1  : 1- Phạm Thành Nhân        Vancouver, WAState,USA.                         K. A             LớpTrưởng TKNN 2- Đỗ Hải Long                  LongXuyên, AnGiang, VN.                          An Giang 3- Nguyễn Văn Ngọ         PhanThiết, BìnhThuận, VN.                        Thuận Hải 4- Trà Việt Hùng                                        Cà Mau,  VN.                         Minh Hải 5- Nguyễn Minh Sang                                                                                 Sông Bé 6- Phạm Thế Phong                         Toronto,  Canada.                           [...]

2020-05-20T04:53:44-07:00Khoa ThốngKê CĐ|Chức năng bình luận bị tắt ở KHOA THỐNG-KÊ : Lớp ThốngKê NôngNghiệp

KHOA THỐNG-KÊ : Lớp ThốngKê ThươngNghiệp

    Lớp  THỐNG - KÊ    THƯƠNG - NGHIỆP  : 1- Trương Thành Hộ 2- Đoàn  Đạo 3- Trương Thị Hồng Đông 4- Nguyễn Đình Phúc 5- Nguyễn Văn Thắng 6- Trần Hớn Anh 7- Nguyễn Văn Cường 8- Nguyễn Hữu Điệp 9- Võ Duy Tiến     *    (07-01-2008,Wesminster,Cali,USA) 10- Võ Hữu Thời 11- Trương Kim Sanh [...]

2020-05-20T04:53:44-07:00Khoa ThốngKê CĐ|Chức năng bình luận bị tắt ở KHOA THỐNG-KÊ : Lớp ThốngKê ThươngNghiệp

KHOA THỐNG-KÊ : Lớp ThốngKê XâyDựngCơBản

    Lớp THỐNG - KÊ   XÂY - DỰNG   CƠ - BẢN   : 1- Nguyễn Văn Hải 2- Bùi Đức Thắng 3- Nguyễn Trường Đảnh 4- Nguyễn Thị Bích Thủy 5- Trương Ngọc Huệ 6- Huỳnh Thị Hà 7- Phạm Văn Hòa 8- Võ Thị Hai 9- Hoàng Quý Hải 10- Trần Inh Hạ 11- [...]

2020-05-20T04:53:44-07:00Khoa ThốngKê CĐ|Chức năng bình luận bị tắt ở KHOA THỐNG-KÊ : Lớp ThốngKê XâyDựngCơBản