Lễ cầu siêu vong linh DiệpThịKimLoan VậtGiá2 ở Stratsbourg France

Tin và hình do chị TrầnThịNgọc Lan  KTTN1/CTKD9 ở Montréai Canada gởi : Rất cảm ơn nhiều nhiều lắm lắm vế Album Lễ Cầu Siêu hương linh DiệpThịKimLoan  . Bây giờ mình vẫn nghe văng vẳng tiếng nói của DiệpKimLoan trong điện thoại từ Strastbourg France gọi về Cali các buổi trưa hè nóng ... Mình đã từng đến [...]