Bùi Quốc Cường TKNN/Khxh7 & Bùi Dũng TN1/LK3 tại Lyon đèn mờ
Dzô 100% cho đời thêm dzê !!!!
PhotoPhoto