Hình xưa: Lớp Thống kê Thương Nghiệp hệ Cao đẳng niên khoá 75-77

Cám ơn bạn Nguyễn mạnh Hùng đã cung cấp hình tư liệu.