Ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2013 , vừa qua bạn Trương Đình Cư Lớp VậtGiá 1 CaoĐẳng và Lớp VậtGiá 2 KB / LuậtKhoa Saigon ; đã từ ViệtNam sang chơi LasVegas của tiểu bang Nevada Usa .

Trương Đình Cư và người em Thanh .