AnhChị VũBảoToàn TKNN/Khxh4 từ Saigon bay sang California , rồi ghé Houston Texas ; đã tổ chức bữa tiệc thôi nôi cháu ngoại , mời các bạn đồng môn ở Houston đến chung vui vào chiều thứ bẩy 27 tháng 7 năm 2013 . Cảm ơn anh DzanhRâu đã chuyển cho xem hình .

NgVănHùng Tknn + TrangSĩPhước KTMĐ + TrầnViếtDanh KH + VợChồng HoàngTríDũng TKCN +VợChồng VũBảoToàn TKNN + Dung vợ NgQuốcTuấn + VợChồng HuỳnhThanhÚt TKNN.
Vợ chồng VũBảoToàn Khxh4/LK/Tknn & Dzũng L’Amour đang đệm piano
 TrangSĩPhước (KinhThươngMinhĐức) + VợChồng DzũngL’Amour (TKCN) + LưuThịDung (BàXã NgQuốcTuấnTknn) + VợChồng Paul Út (TKNN) + VợChồng DzanhRâu (KếHoạch) + HùngNasa (TKNN) + Con trai DũngL’Amour
AC ÚtHuỳnh + AC ToànVũ + AC DũngHoàng + AC DanhTrần + AC TuấnNguyễn
VợChồng HuỳnhThanhÚt + VợChồng VũBảoToàn
Mai & DzanhRâu + DzũngAmour & ÁiKhanh + VợChồng NguyễnDuyTuấn KTTN/Khxh6
HuỳnhTấnDĩnh TKTH + HoàngTríDũng TKCN + NguyễnVănHùng TKNN + VũBảoToàn TKNN
Cháu ngoại + Rể + Bà Xã Hương + Con gái của VũBảoToàn
 HuỳnhTấnDĩnh TKTH + HoàngTrí Dũng TKCN + NguyễnVănHùng TKNN + TrầnViếtDanh KH + VũBảoToàn TKNN