PuLao BiDong 21thang5nam1983 – 30thang5nam1984

  CUONG BUI <buiqcuong@yahoo.com> To: aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com Sent: Monday, 18 February, 2008 4:59:02 AM Subject: [aihuuDHKTcdABC] CamOn ang' van chuyen that doi cua cac TaPinLu ... mong duoc thuong thuc nhieu hon nua .. Hello bac Nguye^n , bac 6Khai, Co LangGieng , Sweetheart VuongNhan .... Phai cam on bac PhamHuu~Nguye^ n Vg truoc' tien da~ [...]