Nguyễn Văn Dzũng (John) lớp Ngân Hàng hệ CẳngĐau và là cựu SinhViên Luật Khoa Saigon.

On Tuesday, 2 February 2016, 14:22, "CUONG BUI buiqcuong@yahoo.com [aihuuDHKTcdABC]" <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> wrote: Thưa các bạn đồng môn ÁiHữu ĐạiHọc KinhTế hệ CaoĐẳng và các Khóa KaKbKcKd ; Giới thiệu với các bạn trong Egroups TảPíLù , một cánh nhạn Sydney mới đậu vào sân vườn AHDHKTcdABC của chúng ta , đó là anh Nguyễn Văn [...]