Do^i do`ng chia xe ( NguyenHuuHongDuc – BuiVanHoa)

From: 'LeQuyMinh' via DHKTcdABCD <aihuudhktcdabcd@googlegroups.com> Sent: Sunday, 17 January 2021 11:25 AM To: Huong Ward <huongward@yahoo.com.au>; AH-DHKTcd <aihuudhktcdabcd@googlegroups.com> Subject: Fw: {DHKT} Doi dong chia se Còn câu này nữa: "Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trên cơ sở phát triển công nghiệp nhẹ và nông nghiệp ... một cách hợp lý" Thế mới ghê [...]